کشکول عشق

بلبل شیدا
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٦
 

توازبلبل چه میدانی،چراازگلشن اش رانی     قفس راازچه روسازی،که بنیادش براندازی

خموشی رانمی داند،زچه چه وانمی ماند    مگررامشگردل نیست،چرازنجیرش اندازی

چه بنویسم زآزادی،زاین معناچه می دانی   توخودآزاده پنداری،چرا تیر و کمان داری

توخودمحتاج بارانی،طراوت رازآن داری          به باغ وگل توبینایی،چرابراو نمی خواهی

زبی عشقی اگرسوزی،چراآتش برافروزی    که بال بلبلی سوزی،چرااین گونه می سازی

توبی معناوبی رنگی،مثال تکه سنگی       توباعشاق در جنگی،که درظلمت سرامانی

غلامی می کنم بهرت،بنوشم کاسه زهرت   رهاکن بلبل شیدا،مکن او را به زندانی