کشکول عشق

تضمین غزلی از بانو پروین اعتصامی
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢۱
 

ایخوشـــــــا درپیری ام حال جوانی داشتن
درکنارعاشقان معشوقه ابروکمانی داشتن

 

در چنین طـــوفان دل آرام جـــــانی داشتن
«ای خوش اندر گنــج دل زرّ معانی داشتن

 

 نیست گشتن ، لیک عمر جاودانی داشتن»

دل به دلــــــبر دادن و تا خــــــــانه او تاختن
جــــان بدر آورده در پیــــمانه اش در باختن

 

ســـــر چو گویی کرده بر چوگان او انداختن
«عقــــــل را دیباچه اوراق هستی ساختن

 

  عـــــــلم را ســــــــرمایه بازارگانی داشتن»

اشک ها آمـــاده سازم بهـــــــر آذین گلی
راز دانم عطر و بوی و قامت مشکین گلی

 

پرسم از مستـــــان عالم دین و آیین گلی
«کشتن اندرباغ جان هرلحظه رنگین گلی

 

 واندارن فرخنده گلشن باغبانی داشتن»

بوســــه ها بر پای یارم تا کند بر من کرم
غصه هایم تا که گویم او نشــــیند در برم

 

چون شود آشفته حالم دست آردبر سرم
«دل برای مهـــــــربانی پروراندن لاجــــــرم

جان به تن تنهابرای جانفشانی داشتن»

هرچه باشد«می»برون آرم زمینای الست
بهر روز واپسین دل ها نمی باید شکست

 

درسبو ریزم دهم برعاشقان مست مست
«ناتوانی را به لطفی خاطر آوردن به دست

 یاد عجـــــــــــز روزگار ناتوانی داشــتن»

قطره ای از مهـــــر جانان را بر آرم بر لبی
بر یقــــــین آیم ندارم دولتی و منصــــبی

 

رامشی بر حــال بیماری که باشد در تبی
«در مدائن میهمان جغـد گشتن یک شبی

 

 پرسشی از دولت نوشــیروانی داشتن»

یکشبی راصاف دور ازناکسان وخار وخس
گوش دارم بر نوای ســـــاربان و بر جــرس

 

شعر آزادی سرایم تا کشم یک دم نفس
«صـــــید بی پر بودن و از روزن بام قفس

 

 گفتگو با طائران بوســــــــتانی داشتن»