کشکول عشق

دام عشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢
 

 

جلوه گر شد چون دلم بر نام عشـــق                 باده میـــــــــنا زدم از جــام عشق
یار ترک و خــــــال مشــــکین دیده ام                  تا دل هر جایی ام شد رام عشق
مرغکی وحشی چو من از مرغــــــزار                  آمـــــــد از آواز او بر بـــــــام عشق
گیسوی خم درخمش چون شدپریش                 شاد و خـــــرم آمدم در دام عشق
چون به لعلش خنــــــده آمد از نشاط                 شهدشیرین شد لبم ازکام عشق
بس پریشــــــان بودم از بی همدمی                 اندک اندک شـــــد دلم آرام عشق
لیکن این گفـــتم به عیـــــاران مست                 کس نداند اول و فرجــــــــام عشق
اندرین وادی گــــــــــهی درد فـــــــراق                 خوشـــــــگوار آید همه آلام عشق