کشکول عشق

دعای عاشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
 

می خرامی عشــوه داری فتنه گر
بر سیاهی رحم کن شب های تار
بی قـــرارم از دو چشـــــم نرگست
هـــــــیچ دانی بر تماشـــــای توام
اشک ها افشــــانده ام در انتظــار
روز و شب بر دست صیـــــاد زمان
دارم امیـــــد تو را بر خویشــــــتن
معتکف گشــــــتم گذرگــــاه تو را
عاشقت را دل مســـــوزان بازگرد
میل دارم بوســـــــه ای را از لبـت
آنقدر با طعنـــــــــه آزارم دهنـــــد
بی شکیب عیـارم از این رنج ها
واقفت کــــردم من از خود نازنین

 

چهــــره بگشا نازنین این سو نگر
بر ســــــیاهی خوب تر تابد قمـــر
بی قــــــراری را نما یک دم نظـــر
پیش چشمم سرو قدت جلوه گر
چشــم بر راهــــــم بیایی تا ز در
نیم بســــمل مرغکم بی بال و پر
حاجتم نی بر جهــانی سیم و زر
سجده دارم هر کجــــــا داری گذر
بنگر اینجا عاشقت را خـــون جگر
تلخی جـــــانم از آن داری شـــکر
آنقدر ســـــنگم زند بر پا و ســـــر
بی شکیــــبم با دلی غرق شـرر
گر نیایی می کشـــــــم آه سحر