کشکول عشق

نوای نسیم
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱
 

من نقش عشق را به وجودم کشیده ام    
گفتم حدیث وصل و نوشـتم به خط سبز    
بودم به آســـمان و دلم در رهین توست  
صد بوســـــه بر رخ جانان زدم ز عشـــق
بیگانه شد همــــه عالم به چشــــم من
دانی چــه با غبــــــار ره یار کـــــرده ام ؟
اکنون که دیده و دل وقف عشــق اوست
این را بــــــدان که در این راه خـوفنــــاک
اکنون به مسلک عیــــاری ام به جهــــد

 

می خورده ام ، به نی از جان دمیده ام 
آگــــه ز ســــرّم و این جــــا رســــیده ام 
کـــــــردم خطـــــا و زمین را گــــــزیده ام 
هر شب چنــــین شد و نازش خریده ام
از دیــــر و مکتــــب و مسجـــــد بریده ام
با اشک چشـــــم کشــــیدم به دیده ام
گه از نسیــــم نوای لطــیفی شنیده ام
صـــــورت ندیـــــدم و ســـــیرت بدیده ام
از جــــــــام آن بت رعنــــــــا چشیده ام