زلف یار

گذر از جان بتوان و ز تو ای یار مباد
هر چه خمار بر آید دل من بر رخ تو
در خفا ذکر تو گویم ز دل سوخته ام
عجب اینست که درنرد وقمارسحری
آرزوی من بیدل توبدانی که زچیست 
صاحبـــا باغ ارم داری و گلزار بهشت
گر غمی باد ترا چون سرسوزن جانا

 

سر زلف تو کمندیست به آزار مباد
آن قدر فتنه برآری که به اغیار مباد
ذره ای وصف تو را قــابل انکار مباد
هرچه راباخته ام عشق تودرکارمباد
جز وصال و نظـر و لحظه دیدار مباد
آنچنان نیست که جای یکی ازخارمباد
طاقت صبر و شکیب دل عیار مباد

/ 0 نظر / 45 بازدید