سرنوشت

با خاک هم نشینم ، تختگاهم تلی از خاک است که بر روی همین خاک هم آرام و قرار ندارم و ناله هایم هم هیچ اثری نداشته اند و احساس پوچی می کنم جسم نحیف شده و آوایم به گوش کسی نمی رسد ، دستانم ضعیف اند و دیگر یارای قلم گرفتن  را نیز ندارند ، از وجودم جز شبحی باقی نمانده ، چشمانم اشکی ندارند و کم سو شده اند و واژه ها را درست نمی خوانند .

داستان هایم نیمه تمام مانده و در غزل هایم هنوز حقیقت و شگفتی عشق آشکار نیست و مرا نه گزیر یست از این حال نه گریز ،و کسی نمی داند من تشنه زلال عشق بوده ام امّا هنوز گمشده ام را نیافته ام .

شاید قطره عقلم چیره بر دریای دلم بوده و ترجمانی درست از عشق بر صفحه دلم نقش نکرده ام و یا سفرم از نوربه تاریکی مطلق بوده ، و اکنون پیری ام دایه ای مهربانترا ز مادر برایم نیست تا سرنوشتم را تغییر دهد؛

 ممکن است سخنانم تلخ باشد امّاحقیقتی  است عریان و رابطی با آنان که اول راهند . من برای گذشته ام سوگواری نمی کنم و دریغ و افسوس دیروز را نخواهم خورد ، امّا می خواهم دیگران بدانند یار کجاست که اقبال همان جاست،نمیخواهم کسی تیمارم کند یا اشکی برایم بریزند .

من به سرنوشتم انس گرفته ام و همه آنچه را  ارزانیم داشته پذیرفته ام همانم که باید باشم . آن قدر شفق و فلق و تاریکی و نور دیده ام تا محتاج ترحم کسی نباشم ، حرفم این است  :آنان که در مسیر عشق می نهند کج راهه نروند ، باغ محبت را بیابند تا داغ محنت از وجودشان رخت بربندد . آنگاه خواهند دانست که دل را جای خاشاک نیست  و چون من کوله باری از دردها این سو و آن سو نخواهد رفت .

/ 1 نظر / 11 بازدید
گلچهره

این سخن باید به آب زر نوشت گر رود سر برنگردد سرنوشت سرنوشت من از اول او نوشت خوشنویس است او نخواهد بد نوشت