بهار

پنجـــره بگشای بهــــــاران رسید
چهـــــــره دگرگون شده از روزگار
چشــــم دل از پرده برون آر و بین
بلبل و قمری و غزلخوان عشـــق
باغ شکوفا شـــــــده یک دم نظر
وقت گذر بر چمن و کوه و دشت
رقص وسماع کن بگلستان دوست
بین که درخت از ثمر و برگ و گل
پس تو بفرما به نمــــــاز و سجود
طالــــــع نوروز چـــــه خوش آمده
تا که تو هم مست و بهاری شوی

 

باد صبـا بر گل و گلشـــــــن وزید
بارش ابر از رخ گل ها چکیــــــــد
عاشق نقـاش چه نقشی کشید
بانگ اناالحــــق به ثریا دمیـــــــــد
میـــدهد از بخـــت بلنـــــدت نوید
نیک نظــــر کن که پرستـــــو پرید
این گذر عمـــــر که نتوان خــــرید
هم چو کمان قد و کمر را خمــید
چون که نماندست ز عمرت مدید
فـــال تو گردیده به ســـــال جدید
لیک نگویی که به رنجـــــم شدید

/ 2 نظر / 9 بازدید
مهسااا

خیلی قشنگ بود با اجازه کپی کردم که توی کارت پستال های عیدم بنویسم

**/_\**

خیلی بهاری بود امیدوارم همیشه بهاری باشی