پیام عیار

 

هر که خواند این حکایت از غــــلام
عاشقم بر دلبری ســـیمین جمال
در کجا باشـــــــد مرام من گنــاه ؟
التماســـــــش می کنم ذمم مدار
هر چه گـــــویم ناگزیرم نی گـــریز
دوش هم مستم بدید ازجام شب
گفته ام :بر دل مرا دلبر یکی ست
هر چه بیشم می زند عاشق ترم
هر چه یادش می کنم شـیدا ترم
می کشم فریاد عشق از نای دل
می زنم آتش خوشـم از سوختن
می زنی دارم بـــــــزن از روی دار
گفتمــش : مجنون نرفت از یادها
گفتمش روشن دلم ازروی دوست
هرکه بی عشقست دل داردظلام

 

اول از دل می کنم بر او ســــــلام
بوی او دارم دمـــــادم بر مشــــام
عاشـــقی اندر کجا باشد حرام ؟
من به زلف یار افتـــــــادم بــــدام
مرغ یک پـــا دارد و او یک کـــــلام
شحـــنه را گفتا بزن حدش تمام
خوش برآید باده اش ما را بکـــام
می پذیرم ننگ باشـــد یا که نام
گر سپاهی میکشد تیغ از نیام
روز در بازار و شــــب از روی بام
می کند خاکســـــترم بر او قیام
رو بر او آرم به حـــــال احتـــــرام
یادلیلی هست وعشقش بر دوام
دل از این آتش نخواهد شد برون
بر همــــه باشد ز عیار این پیام
 

/ 2 نظر / 9 بازدید
بهرام

به به! چشممون روشن آقاااااااا

حسینی

کی اومدین شهر ما؟خبر میکردین بیایم خدمتتون کاکو