محمـــــــد «ص»

 

کف به کف آور به افتخــــــار  محمد «ص»
عــــــرش و فلک غــــــــرق نور و تماشـــا
بتکـــــده بشـــــکست و تشـــــکده ویران
بنــــگر از این معرفت که اســـــــوه خوبان
روز ازل تا بــــــــــه روز ظهــــــــــــــورش ،
گو صلوات از وجود و جان به محمد «ص»
بوســــــه بزن از ادب به تربـــــــت پاکش
یاســـــر و عمــــــــــار و بوذر و ســـــلمان
نغــــــــمه الله اکبـــــــــر و سوره توحیــــد
ما همــه عیار و شاه و گدا راحت اوییـــم

 

شادی اهل یقیــــن ، نثــــــار محمد «ص»
بر قمــــــــر پاک و اعتـــــــــبار محمد «ص»
ســــلسله برچیــــــده از دیار محمد «ص»
شیـــــــر خدا آمده در کنــــــار محمد «ص»
هر چـــــه نبی آمده در انتظار محمد «ص»
بر همـــــــه انصار و بر تبـــــــار محمد «ص»
ســـرمه بکش دیده از غبـــــار محمد «ص»
هر یکی گذشته زجان به کار محمد «ص»
گشته متصل به هــــم شعار محمد «ص» سخت گذشت آنزمان بروزگارمحمد «ص»

/ 1 نظر / 9 بازدید
علی

درود بر شما