عجب از عشق

عجب ازعشق که شاهان به غلامی بکشد
میدرد پرده شــــرع و به شـــیاری دل سنگ
شیخ صنعان پی معشوقه ترســا به کنشت
نهراســــــد ز شب تار و مغیـــــلان و وحوش
عجب از عشـــــق که منصور رود بر سـر دار
عشـــــــق آن باد که امی کند اســــتاد قلم
بلبـــــلان را چه خوش آواز و هماهنگ بهــار
عجب آن است ســـــیه چرده غلامی شیدا

 

شاهــــبازان ز سر اوج به دامی بکشد
اشک را باده ودر ساغر و جامی بکشد
پخته دین و عبـــــادات به خامی بکشد
رابعه غلت زنان ســـوی مقامی بکشد
باز اناالحق زند و نعــــره سلامی بکشد
آنقدر نقـــــــش کند تا که مرامی بکشد
پر زنان و ز سما بر ســـــــر بامی بکشد
مست و مجنون به تقلای قیامی بکشد

/ 2 نظر / 9 بازدید
دوست

نه عجب اگر گدایی ز شهی عطا بجوید عجب آنکه پادشاهی ز گدا کند گدایی

پاشا

وااااااای چقدر قشنگ بود باور کن مو به تنم سیخ شد دمت گرم بی نظیری