چشم جهان بین

 

خوش ازین راز که درپنجه سیمین تو هست
ازچه تاکیست شرابت که کند مست همه ؟
از شمیـــــــم تو درآید گل احساس به رقص
تیر ابروی تو تیــــــریست به شیرینی شهد
هر دری بســـــته نمایـــــند ، دری باز کنی
زینت آدم و حـــــــوا و بهشت و ملکـــــــوت
آسمان شب و روزم همــــــه در ظلمت بود
هر دعایی که سحرگه شده از نای غـلام

 

زخمه بر ساز زنند مرهم و تسکین تو هست
باده ناب عطــــش در خـــــــم زرین تو هست
عشق عشاق فقـــط در دل و آیین تو هست
دیده برنقش جهان چشم جهانبین توهست
هدهدخوش خبر ازغیب به پرچین تو هست
همـــه از زیور و از جوهــــــر و آذین تو هست
زآن شب عشق درآن زهره وپروین تو هست
استجابت شـــــد و زیبنده به آمین تو هست

/ 0 نظر / 8 بازدید