کیفر عاشق

شروع عشــــق باشــــد یک نگاهی
چو مجــــــنون واله و شیدا به لیــلی
در این وادی اگر عاشـــــق یکی شد
چرا کیـــــفر بود لایق به عاشــــق ؟
منم عاشــــــــق در این دوران پیری
بگو بر دلـــــــبرم شـــــــــــاید پذیرد
نگردد ناامیـــــــــد از عشق عیـــــار
بگـــــــو تا یک نگه دارد به جــــــانم

 

به عمری حسرت وافسوس وآهی
بدوزی چشم ودل هر دم به راهی
به پنــــــدار آمده ز او شــد گناهی
دهندش شیـــخ و مفتی بر تباهی
گناهم چیست جـــز روی سیاهی
نشــــــیند خـار پهـــــــلوی گیاهی
اگر تیـــــرش زند خیل ســــــپاهی
شود فخـــر گدایی پادشــــــــاهی

/ 1 نظر / 7 بازدید
بهاره

تازه کشفت کردم بی نظیری به شرطی که وسط کار ولاگتو ول نکنی بری.من هر روز سر میزنم